Whatsapp Bel
9.3

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Verklaring Algemene voorwaarden fysieke vestiging(en) Tweekfix

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer (hierna: Tweek/Tweekfix);
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Tweek in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Tweek: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Tweek georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Tweek gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Tweekfix

Ondernemer: Onderdeel van Tweek. Gevestigd aan de Ampèreweg 26M te Middelburg (4338 PT)
Telefoonnummer: 0118-851050
E-mailadres: klantenservice@tweek.nl
KvK-nummer: 60811803
Btw-identificatienummer: NL205461578B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tweekfix en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Tweekfix en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Tweekfix zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. In sommige gevallen kan de actuele aangeboden prijs echter afwijken. Dit is mogelijk, indien de te vervangen onderdelen qua prijs zijn veranderd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij schermprijzen die sterk afhankelijk zijn van het aanbod van de fabrikanten (zoals veel Samsung schermen); deze prijzen kunnen wekelijks veranderen en de onderdeelprijs zal dus door Tweekfix worden doorberekend in de reparatieprijs. Als Tweekfix gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tweekfix niet.
 3. Het aanbod met betrekking tot een specifieke reparatie die Tweekfix via haar website aanbiedt, geldt voor de specifiek aangeboden reparatie. Eventuele bijkomende kosten en/of niet vermelde defecten door de consument (zoals bijvoorbeeld het ontdekken van waterschade in het aangeboden product van de consument) binden Tweekfix niet om de reparatie voor het aangeboden bedrag, en de daarbij behorende voorwaarden, uit te voeren. Het aanbod geldt dus enkel voor het vervangen van het aangegeven onderdeel met een nieuw/vervangend onderdeel en dit geschiedt aan de zijde van Tweekfix op een adequate wijze. Tweekfix behoudt zich dus het recht voor om een aangeboden product dat ter reparatie door de consument bij Tweekfix is aangeboden, te retourneren, indien het product meer gebreken bevat dan de consument op de website van Tweekfix heeft opgegeven. Zie voor een nadere uitwerking artikel 5 lid 1.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt in alle gevallen onder voorbehoud tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van Tweekfix met betrekking tot uit te voeren reparaties aan een product van de consument. Dit voorbehoud is benodigd, zodat Tweekfix kan vaststellen of het aangeboden product van de consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden die zijn opgegeven door de consument. De gestelde voorwaarden bestaan uit:
  • Het naar waarheid opgeven van het defect of de defecten van het aangeboden product ter reparatie door de consument aan Tweekfix. Dit betekent dat Tweekfix de beoordeling toekomt of een aangeboden product van de consument voldoet aan het opgegeven defect of de opgegeven defecten die de consument middels de website van Tweekfix heeft opgegeven;
  • Het verpakken van het product met het aangeboden product dat ter reparatie naar Tweekfix wordt opgestuurd door de consument op basis van de opgegeven criteria door Tweekfix die aan de consument zijn voorgelegd;
  • Het opsturen van het pakket met het aangeboden product dat ter reparatie naar Tweekfix wordt opgestuurd naar het door Tweekfix aangegeven adres;
  • Enig andere voorwaarde waar de consument redelijkerwijs aan dient te voldoen om het aangeboden product dat ter reparatie naar Tweekfix wordt opgestuurd door de consument op een veilige wijze bij Tweekfix aan te bieden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tweekfix onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tweekfix is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tweekfix passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Tweekfix daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Tweekfix kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tweekfix op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Tweekfix zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de contactgegevens van Tweekfix waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Tweekfix deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de reparatie van producten van de consument door Tweekfix heeft de consument een herroepingsrecht tot aan het moment dat Tweekfix het aangeboden product dat gerepareerd dient te worden, heeft gerepareerd of bezig is met de aangegeven reparatie door de consument via de website van Tweekfix.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Tweekfix dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Tweekfix kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Tweekfix dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Tweekfix tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tweekfix geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De reparatieprijzen blijven in sommige gevallen echter indicatief en afhankelijk van de onderdeelprijs voor de uit te voeren reparatie, één en ander benoemd zoals in artikel 4 lid 2.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Tweekfix producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Tweekfix geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Tweekfix dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn voor reparaties die door Tweekfix worden uitgevoerd voor de consument altijd inclusief 21% btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Tweekfix staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Op uitgevoerde reparaties door Tweekfix aan aangeboden producten ter reparatie van de consument wordt een garantietermijn van zes maanden verleend op de reparatie, en daarmee enkel het gerepareerde onderdeel. Tweekfix stelt enkel garantie voor de producten uit de overeenkomst die bij normaal gebruik niet voldoen aan de redelijke verwachtingen van de consument. Indien het product, na objectieve vaststelling, defect is geraakt binnen de gegeven garantietermijn door gebruik van de consument geen normaal gebruik is, en waarvan de consument redelijkerwijs op de hoogte kon zijn, dan is Tweekfix hiervoor niet aansprakelijk. Dit is met name het geval bij val- en stootschade. De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:
 • De consument jegens Tweekfix in gebreke is;
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd c.q. heeft laten repareren of bewerken door derden;
 • De producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld, eventueel in strijd met de aanwijzingen van Tweekfix of de fabrikant;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • Enig andere oorzaak waaruit redelijkerwijs zou blijken dat Tweekfix zich niet meer aan haar garantie hoeft te houden.

2. Een door Tweekfix, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Tweekfix kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Tweekfix zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Tweekfix kenbaar heeft gemaakt. In geval van een product dat ter reparatie door de consument aan Tweekfix is aangeboden geldt als de plaats van levering de vestiging van Tweekfix waar de consument het te repareren product heen heeft verzonden. Of de locatie waar de reparatie wordt uitgevoerd.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 6 en 9 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Tweekfix geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Wij streven ernaar om uw reparatie binnen twee werkdagen te verwerken. Indien de reparatie vertraging ondervindt, of indien een reparatie niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de het te repareren product heeft opgestuurd bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Tweekfix het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien uitvoering van een opgegeven reparatie onmogelijk blijkt te zijn, zal Tweekfix het aangeboden product ter reparatie van de consument in dezelfde staat retourneren naar de consument op een door hem aangegeven adres. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Tweekfix.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten die door de consument ter reparatie zijn opgegeven aan Tweekfix berust bij de consument tot het moment van bezorging aan Tweekfix of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger van Tweekfix, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tweekfix tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Tweekfix bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Tweekfix voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 10 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Tweekfix te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Tweekfix behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Ter verduidelijking van de procedure van Tweekfix geldt dat de consument het openstaande bedrag voor de (succesvol) uitgevoerde reparatie eerst dient te voldoen alvorens Tweekfix het gerepareerde product zal retourneren aan de consument. De betaalinstructies zullen duidelijk aan de consument kenbaar worden gemaakt.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Tweekfix beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tweekfix, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Tweekfix ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tweekfix binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Tweekfix en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Verklaring Algemene voorwaarden fysieke vestiging(en) Tweekfix

Ter verduidelijking gelden dezelfde Algemene voorwaarden tevens in de fysieke vestiging(en) van Tweekfix. De bepalingen uit de Algemene voorwaarden die kennelijk enkel toepasselijk kunnen zijn voor enige handeling(en) die de consument aan Tweekfix bindt (of andersom) middels het gebruik van de website van Tweekfix, zijn derhalve niet van toepassing. De resterende bepalingen uit deze Algemene voorwaarden die dus van toepassing kunnen zijn op een overeenkomst die tussen de consument en Tweekfix in de fysieke vestiging zijn derhalve van overeenkomstige toepassing.

Smartphone scherm of batterij kapot?

Wij zijn dé reparatie experts van Zeeland en hebben jouw smartphone in een mum van tijd weer gefixt.

Moet je scherm worden vervangen? Zullen wij je batterij vervangen? Of heb je een ander probleem met je smartphone?

Neem meteen contact met ons op en je smartphone is vaak dezelfde dag weer als nieuw! Ook voor alle andere reparaties aan elektronica.

Een reparatie is natuurlijk ook erg duurzaam! Klik hieronder om te zien hoe lekker duurzaam wij zijn!

Bekijk duurzame oplossingen

 1. Blok-usp's-iconen

  Vind je reparatie super snel. Klik op je merk en daarna op je model en bekijk de prijs van jouw telefoon reparatie direct!

  01
 2. Maak een afspraak door ons te Whatsappen, te bellen of een mailtje te sturen. Je kunt ook direct bij onze vestiging in Middelburg terecht.

  02
 3. Blok-usp's-iconen

  Breng je telefoon langs (of stuur deze op). De meeste reparaties zijn binnen een uur uitgevoerd door onze reparatie experts. Scherm vervangen of batterij vervangen? Geen punt, bij Tweekfix!

  03

Oplossingen voor bedrijven

Tweekfix heeft mooie zakelijke oplossingen voor jouw organisatie op het gebied van smart devices en reparaties en onderhoud hiervan. Een greep uit onze zakelijke oplossingen:

 • Beheer van smart devices. Vervangen van schermen en batterijen voor een vaste, lage prijs
 • Nood-service voor organisaties, dus binnen een uur ben je weer online
 • Aanschaf van een grote hoeveelheid smartphones voor jouw organisatie
 • Overzetten van data en installatie van smartphones
De voordelen op een rij:

Jouw organisatie bespaart niet enkel kosten, maar zeker ook tijd én draagt bij aan een duurzame toekomst.

 • Langere levenscyclus van de huidige devices
 • Organisaties hebben vaak behoefte aan goedkope smart devices en niet perse de meest moderne
 • Duurzame en circulaire uitstraling van organisaties
 • Een reparatie van een toestel is sneller dan de aanschaf van een nieuwe telefoon

© 2022 Tweekfix